Vakinligting (Algemeen)

Vakkeuses

Die skool bied aan alle leerders die grootste  moontlike vakkeuses. Ons streef ernstig om daarna voorsiening te maak vir die wyd eenlopende vermoë, aanleg en belang stelling van individuele leerlinge. Hiermee wil ons verseker dat goed toegeruste leerlinge ons skoolbanke verlaat.

Graad 8 en 9 vakkeuses

Graad 8 en 9 leerders is verplig om volgens Departementele vereistes die volgende vakke te neem.

 • Afrikaans
 • Engels
 • Wiskunde
 • Natuurwetenskappe
 • Biologie
 • Sosiale Wetenskap
  • Geskiedenis
  • Wetenskap (Fisiese wetenskap)
  • Aardrykskunde (Geografie)
 • Tegnologie
 • Toerisme
 • Skeppende kuns
 • Lewensoriëntering
 • Ekonomiese- en bestuurswetenskappe
 • Rekeningkunde
 • Bedryfsekonomie(bedryfstudies)
 • Ekonomie

 

NW (Natuurwetenskappe)

Natuurwetenskappe vorder wetenskaplike geletterdheid deer die ontwikkeling van proses vaardighede en aanwending van ‘n wetenskap kennis – en begrip verantwoordelikheid teenoor die gemeenskap en samelewing te kweek.

Dit dien as grondslag vir verdere studies in fisiese wetenskap en Lewenswetenskap.

 

Skeppende kuns

Die leer area van kuns en kultuur vertak in naamlik spraak, drama en kuns. Die vak dra by tot die estetiese ontwikkeling van die leerder. Waardering vir die kunste word ook aan gewakker.

 

Lewensoriëntering

Hierdie vak poog om leerders te lei en vir die lewe voor te berei. Dit is ‘n faks gebied wat die kennis, waardes, vaardighede en prosesse wat in die verskeie dissiplines integreer. Dit be-oog om leerder toe te rus om tot die keerring van ‘n probleem deur te bring, goed ingeligte besluite te neem en toepaslik op te tree, sodat hulle betekenisvol en suksesvol in ‘n vinnige veranderende samelewing kan lewe.

 

Tegnologie

Tegnologie stel leerders kennis bekend aan vakke soos IGO, Siviele en Elektriese Ingenieurswese. Dit leer die leerders om probleme te identifiseer, op te los en sluit die tegnologiese wêreld oop.

 

Sosiale wetenskappe

Sosiale wetenskappe is saamgestel uit drie vak dissiplines. Naamlik: Geskiedenis, Aardrykskunde en Toerisme. Elkeen van die dissiplines vorm ‘n belangrike deel van die leerders se akademiese agtergrond en leer basis rakende aan die kennis van sy herkoms, toekoms en omgewing.

 

EBW (Ekonomies- en bestuurswetenskappe)

Hierdie leer area is fundamenteel in die voorbereiding van die leerders ten einde van kritieke belangrikheid van heropbou, ontwikkeling en ekonomiese groei vir ‘n volhoubare ekonomiese toekoms te verstaan.

Leerders word bekend gestel aan ekonomiese en bestuur vaardighede en word toe gerus met bekwaamhede om welvaart te skep.

EBW verwys na die vakke ekonomie, bedryf ekonomie en rekeningkunde soos dit in die verlede bekend gestaan het.

 

Wiskunde

Wiskunde bestaan uit 5 komponente, leeruitkomstes naamlik:

 1. Getal patrone
 2. Funksies en algebra
 3. Ruimte en vorming
 4. Statistiek
 5. Meetkunde

Die leerders kry toenemend te doen met prakties toepassing.

Dit is gebaseer op waarneming van patrone.

Wiskundige probleem oplossing stel ons in staat om die wêreld te verstaan en om daarvan gebruik te maak in die daaglikse lewe. Wiskunde is met verloop van tyd deer taal en simbole ontwikkel. Dit stel leerders in staat om te kommunikeer deer tabelle, diagramme en beskrywings in woorde. Wiskundige vaardighede word gebruik om probleme kreatief en krities te identifiseer en op te los.

Gereelde inoefening van die nuwe vaardighede wat daagliks in die klas aangeleer word, noodsaaklikheid. Gevolglik word daar oor ekstra klasse op ‘n weeklikse basis aan gebied.

GR 10, 11 en 12: 4 verpligte vakke
 • Afrikaans
 • Engels
 • Wiskunde/Wiskundige geletterdheid/Tegniese wiskunde
 • Lewensoriëntering

3 Keuse vakke

Die volgende vakke word in die verskillende leerareas aangebied.

-Sosiale wetenskappe

-Geografie

-Kuns en kultuur

-Ontwerp*

-Besigheid-, Ekonomiese- en Bestuurswetenskappe

 • Rekeningkunde
 • Besigheidstudies

-Ingenieurstudie en tegnologie

 • Siviele tegnologie*
 • Ingenieursgrafika en Ontwerp
 • Elektriese tegnologie*

-Fisiese-, Wiskundige-, Rekenaar- en Lewenswetenskap

 • Fisiese wetenskap
 • Lewenswetenskap
 • Wiskunde
 • Wiskundige geletterdheid
 • Tegniese wetenskap
 • Rekenaartoepassings tegnologie*

-Dienste

 • Gasvryheidstudies*
 • Toerisme*

LW: Vakke wat met ‘n * gemerk is, is nie toelatingsvakke vir universiteit studie nie.

Vakvereiste: Indien Fisiese wetenskap as vak gekies word, moet Wiskunde ook geneem word.

Indien Rekeningkunde as vak gekies word, moet Wiskunde ook geneem word. Indien Tegniese wiskunde geneem word moet, moet Tegniese wetenskap en twee tegniese vakke geneem word, waarvan IGO een van die vakke moet wees.

Vakinhoude:

 

Nuwe vakbenamings
Wiskunde Wiskunde akademiese (W) Biologie Lewenswetenskappe (LW) Aardrykskunde Geografie
Natuur- en skeikunde Fisiese wetenskappe Bedryfs ekonomie Besigheidstudies (BS) Rekenaartik Rekenaargebruikerstegnologie (RTT)
Tegniese tekene Ingenieursgrafika en- Ontwerp Hotelhouding Gasvryheidstudies

 

Vakafkortings
Afr. HT = Afrikaans Huistaal ST = Siviele Tegnologie
Eng FAL = Engels First Additional Language Rek = Rekeningkunde
FW = Fisiese Wetenskap BS = Besigheidstudies
LW = Lewenswetenskappe GS = Gasvryheidstudies
W = Wiskunde Akademies LO = Lewensoriëntering
IGO = Ingenieurs Grafika en Ontwerp Toe = Toerisme
TW = Tegniese Wiskunde RTT = Rekaartoepassingstegnologie
TWet = Tegniese Wetenskap WG = Wiskundige Geletterdheid
Afr. EAT = Afrikaans Eerste Addisionele Taal OW = Ontwerp
Eng HL = Engels Home language ET = Elektriese tegnologie

 

Wiskunde

Wiskunde bestaan uit vyf komponente:

Getalpatrone

 1. Funksies en Algebra
 2. Ruimte en Vorming
 3. Statistiek
 4. Meting

Die leerders kry toenemend te doen met prakties toepassing. Dit is gebaseer op waarneming van patrone wat lui tot teorie.

Wiskundige probleem oplossing stel ons in staat om die wêreld te verstaan en om daarvan gebruik te maak in die daaglikse lewe. Wiskunde is met verloop van tyd deer taal en simbole ontwikkel. Dit stel leerders in staat om te kommunikeer deur tabelle, diagramme en beskrywings in woorde. Wiskundige vaardighede word gebruik om probleme kreatief en krities te identifiseer en op te los. Gereelde inoefening van die nuwe vaardighede wat daagliks in die klas aangeleer word, noodsaaklikheid. Gevolglik word daar oor ekstra klasse op ‘n weeklikse basis aan gebied.

 

Wiskundige Geletterdheid

Hierdie vak voorsien leerders met begrip vir die rol wat hierdie vak speel in die moderne wêreld. Dit help leerders om die lewens verwante toepassings van wiskunde te beoefen. Hulle ontwikkel ook hiermee die vermoë en vertroue om probleme in daaglikse situasies te analiseer. Dit brei nie net hul basiese wiskundige vaardighede uit nie, maar help hulle ook om wiskundige grafieke, tabelle, ens. Te verstaan en te evalueer.

 

Ingenieurs grafika en Ontwerp

Dit is ‘n internasionale erkende vak wat beide akademiese en tegniese toepassings het binne die konteks van Meganiese en Siviele Tegnologie.

Ingenieursgrafika en ontwerp as ‘n vak gee leerders die geleentheid om:

 • Idees grafies te kommunikeer deur gebruik te maak van tekeninstrumente en rekenaargebaseerde tegnologie.
 • Ondersoek spesifieke basiese konsepte en inhoud binne die Meganiese, Siviele en Elektroniese tegnologie.
 • Ontwikkel verskeie instrument- en vryhandtekentegnieke en vaardighede.
 • Aktiewe leer vind plaas deur die oplos van tegnologiese probleme met behulp van grafiese kommunikasie en kreatiewe denke.
 • Projekte uit te voer deur gebruik te maak van ontwerpproses.
 • Kennis te gebruik en toe te pas op ‘n konstruktiewe wyse.
 • Bekendstelling aan “ROT” as metode om tekeninge te produseer.

 

Rekenaartoepassingstegnologie

Die vak is ‘n samevoeging van Tiktegniek, Inligtingverwerking en Rekenaarpraktyk.

Die graad 8-leerlinge kan rekenaar vaardigheid as keusevak neem. Dit sluit in die aanleer van die toetsbord asook die bemeestering van Microsoft Word – met al sy funksies. Die leerlinge wat hierdie vak neem berei hulself voor om toe oë (blindtik) te kan tik, sekere dokumente te kan tik, asook funksies van Microsoft Word te bemeester.

Leerders doen ook basiese vaardighede op in sigbladverwerking (Excel), programmering (Scratch), aanbiedings (Powerpoint) en video-redigering (Photo story)

 

Besigheidstudies

Geen besigheid kan ontstaan sonder ‘n besigheidsplan en begroting nie. Leerders ontvang onderrig in verskeie onderwerpe soos bestuur, administrasie, personeel, bemarking, aankope, ondernemingsvorms, finansies, produksie en veel meer.

 

Toerisme

In toerisme as vak doen leerders kennis op en ontwikkel vaardighede wat hulle in staat stel om informasie te versamel, te organiseer en analiseer en sodoende probleme op te los. Die leerder kyk met ‘n kritiese oog na sy omgewing en word bewus van ander kulture. Hulle word sensitief oor ander se sienswyse wat gelowe en lewenstyl betref. Daarby word die leerder bewus van loopbaangeleenthede wat betrekking het op die toerisme bedryf.

 

Lewenswetenskappe

Dit is die sistematiese studie van lewe waardeur daar opnuut verwondering vir die “grootsheid van die skepping” gekweek word. Die leer area is baie aktueel en geen aandag aan baie vraagstukke soos genetiese manipulasie, globale verwarming, watertekorte, alternatiewe kragbronne, oordraagbare siektes en veel meer.

Lewenswetenskap rugsteun alle B.Sc. Studierigtings en word ook gebruik in ekotoerisme, natuurbewaring en verwante loopbane.

Die temas wat bestuur word is:

 • Omgewingstudies
 • Weefsels, selle en molekulêre studies
 • Strukture en beheer van prosesse in basiese lewenstelsels
 • Diversiteit, verandering en kontinuïteit

 

Fisiese Wetenskap

Dit is die studie van fisiese en chemiese verskynsels deur wetenskaplike ondersoeke, om sodoende ‘n bydrae te lewer tot wetenskaplike kennis en insig, asook die verantwoordelike toepassings daarvan. Suid-Afrika is ‘n mynbou en landbou land. Daar is ‘n groot tekort aan gekwalifiseerde tegniese en akademiese vaardighede in veral die toegepaste wetenskappe. Fisiese wetenskap is ‘n voorvereiste vir alle B.Sc. studierigtings en daar is ook baie werksgeleenthede vir tegnici.

Die temas wat bestuur word is:

 • Meganika
 • Golwe
 • Elektrisiteit en magnetisme
 • Materie
 • Chemiese verandering
 • Chemiese stelsels

 

Geografie

Geografie is ‘n wetenskap waar die fisiese, menslike en ruimtelike kragte op aarde wat geïntegreerd voorkom oor ruimte en tyd, bestuur word.

Dit bestuur die verspreiding van bevolkings en hulle aktiwiteite, fisieke en mensgemaakte strukture, ekosisteme en die interaksie tussen die mens en hulle omgewing.

Die uitdaging vir die geograaf is om sin te maak van die komplekse wêreld wat op ‘n verskeidenheid van wyses beïnvloed word deur verskillende kragte.

 

Rekeningkunde

In die vak Rekeningkunde word daar geleer hoe die boekhoudingsproses van ‘n eenmansaak werk. Daar word in gr. 8 en 9 aandag gegee aan alle kontant- en krediettransaksies van ‘n onderneming. Dokumente soos kwitansies en tjeks word voltooi en die boekhoudingsproses in die verskillende hulpjoernale word dan op ‘n daaglikse basis hanteer. Grootboekrekeninge en proefbalanse word maandeliks opgestel waarna daar aan die einde van die jaar bereken word hoeveel wins die onderneming gemaak het. In gr. 11 en 12 word aandag gegee aan ander ondernemingsvorme soos vennootskappe en maatskappye.

 

Gasvryheidstudies

Gasvryheidstudie is die studie en praktiese toepassing van verskeie interverwante temas in die gasvryheidbedryf. Hoërskool Lydenburg beskik oor ‘n goed toegeruste kombuis en die restaurant waar praktiese klasse- en eksamens van hoogstaande gehalte voorberei en bedien word. Ons is trots om te kan spog met verskeie oudleerlinge wat tans suksesvol deel van die gasvryheidbedryf uitmaak. Ons poog voortdurend om leerders voor te berei vir hierdie hoogs kompeterende, maar bevredigende industrie.

 

Lewensoriëntering

Hier by LHS poog ons om geleenthede te skep vir elke leerder se persoonlike, sosiale, intellekte, emosionele, geestelike en fisiese groei en ontwikkeling. Lewensoriëntering dra by tot die ontwikkeling van gebalanseerde en selfversekerde leerders. Leerders berei hul voor vir aktuele kwessies asook om realiteite te hanteer. Dit lei die leerder na self- aanvaarding.

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.