AKADEMIESE OORTREDINGS

(Die getal verwys na die hoeveelheid demeriete per oortreding.)

A1 Huiswerk nie gedoen nie. 2

A2 Huiswerk onvolledig 1

A3 Boeke nie in klas nie. 2

A4 Laat vir klas. 2

A5 Ontwrigtende gedrag in klas (onderwyser moet leerder herhaaldelik

aanspreek). 4

A6 Onaanvaarbare gedrag (beskadig eiendom in klas/van ander leerders). 4

A7 Oortree ‘n klaskamerreël. 4

A8 Voltooi nie ‘n klasopdrag gedurende klastyd nie. 3

A9 Skryf huiswerk af/leen boeke uit vir ander om af te skryf. 4

A10 Oneerlikheid tydens assesserings (digitaal of andersins) – ondersoek

word geloods. 10

A11 Portfeulje- opdrag nie betyds ingehandig nie. 3

A12 Woon nie ‘n akademiese of voogperiode by nie. * 10

A13 Woon nie ‘n saalopening of toesigklas by nie. 5

A14 Stokkiesdraai – verlaat skool sonder toestemming. * 10

A15 Skooldokumentasie/toets/dagboekie nie aan ouers gegee (nie geteken nie). 3

A16 Eet/kou in klas. 1

A17 Doen ander vakke se huiswerk tydens ‘n les. 2

A18 Dagboekie nie by die skool nie. 1

A19 Ongedissiplineerde gedrag tydens skoolure. 3

ALGEMENE OORTREDINGS

B20 Gekleurde hare/”dreadlocks”. 3

B21 Hare te lank/onnet/ongeskeer/naels te lank/naellak/grimering. 3

B22 Rommelstrooi (op skoolgronde en in klas). 2

B23 Laat vir skool/saalopening (verwys na adjunkhoof). 2

B24 Verkeerde skooluniform by skool of kultuurgeleentheid (sien dagboek

kleredragreëls). Verkeerde civvies. 3

B25 Minag godsdienstige aktiwiteite/onaanvaarbare gedrag tydens saalopening. 5

B26 Onaanvaarbare gedrag teenoor mede-leerders

(minder ernstig as in kategorie C). 3

B27 Op verbode terrein/krap in tasse/meubels of eiendom van personeel/leerders 3

B28 Rook – enige plek op skoolterrein of in skooldrag terwyl nie op skoolterrein.* 10

B29 Rook – teenwoordigheid waar ander rook/gerook het. 5

B30 Selfoon sigbaar/gebruik in skoolure of op terrein (word gekonfiskeer) – R100

afkoopboete na 7 dae. * 10

B31 Vryery/fisiese kontak in skooldrag. 4

B32 Afwesig (sonder geldige verskoning) gedurende skoolaktiwiteite/

sportbyeenkomste/prysuitdeling. 4

B33 Steek ander leerders se eiendom weg. 2

B34 Leuens en oneerlikheid. 5

B35 Fisiese bakleiery. (Verwys na reël C64).

B36 Graffiti op tafels, mure en enige ander skooleiendom. 5

H/S Lydenburg

B37 Ontwrig detensie. * 10

B38 Laat vir detensie 2

B39 Vervals ouers/personeel se handtekening. 5

B40 Saakbeskadiging/vandalisme/peuter met brandblussers of enige ander

skooleiendom (voorlopige ondersoek, herstel van skade). * 10

B41 Verkeersoortreding op die skoolgronde/roekelose bestuur. * 10

B42 Verkeerde kleredrag tydens sportbyeenkomste (word huis toe gestuur om

reg aan te trek, weg-byeenkoms word leerder deelname geweier). 4

B43 Kru taal of vloekery. 4

B44 Onaanvaarbare gedrag (byvoorbeeld spoeg/klippe gooi ens). 10

B45 Onaanvaarbare gedrag teenoor ‘n onderwyser/ouer/publiek. * 10

B46 Onnodige aggressie (klap ens). 6

* OUERS WORD GEKONTAK

ERNSTIGE OORTREDINGS

Die volgende oortreding word ernstig genoeg geag om ‘n onmiddelike dissiplinêre verhoor

tot gevolg te hê/of detensie op te lê.

C47 Diefstal en of gebruiksaanmatiging.

C48 Bedrog.

C49 Besit van pornografie (digitaal of andersins, insluitend selfoonboodskappe en/of

prente).

C50 Besit, dreigement of gebruik van vuurwapens/plofstof/gevaarlike wapens

(bomdreigemente word direk na polisie verwys).

C51 Onsedelike en seksuele wangedrag.

C52 Besit of gebruik van alkohol op skoolterrein/in openbaar in skooluniform of

sportdrag.

C53 Negatiewe, verkleinerende of intimiderende elektroniese literatuur teenoor enigeen

verbonde aan Hoërskool Lydenburg (Facebook, Twitter en ander).

C54 Teenwoordig waar ander leerders alkohol gebruik / gebruik het in skooldrag.

C55 Diabolisme / Satanisme / Toorkuns.

C56 Besit, handel, verskaffing of gebruik van dwelms / narkotika.

C57 Teenwoordig waar ander leerders dwelms gebruik / gebruik het in skooldrag.

C58 Teistering van enige aard.

C59 Aanranding.

C60 Enige optrede wat die beeld en reputasie van die skool skade aanrig.

C61 Herhaaldelike verkeersoortredings op die skoolgronde/roekelose bestuur.

C62 Afpersing / intimidasie / rassisme / viktimisering van enige aard.

C63 Bendebedrywighede.

C64 Fisiese bakleiery.

C65 Oneerlikheid tydens toets/eksamen.

* OUERS WORD GEKONTAK

DETENSIE

VRYDAE VANAF 14:15 TOT 16:15 in skoolklere

KRIMINELE / STRAFREGTELIKE OORTREDINGS

Wanneer ‘n leerder aangekla word van ‘n kriminele oortreding, of skuldig bevind word aan

‘n kriminele oortreding, sal ‘n dissiplinêre verhoor onmiddellik gehou word en kan enige

straf opgelê word wat andersins in gevolge hierdie kode vir enige oortreding opgelê mag

word.

DETENSIE

Strafpunte akkumuleer as volg:

10 Demerietes – detensie + ouers word ingelig.

20 Demerietes – detensie + ouers na skool.

30 Demerietes – detensie + ouers na skool.

40 Demerietes – detensie + dissiplinêre verhoor.

50 Demerietes en meer – detensie + dissiplinêre verhoor.

DISSIPLINêRE VERHORE

Dissiplinêre verhore kan lei tot permanente skorsing. Enige “C” oortreding kan lei

tot ‘n dissiplinêre verhoor.

Ouers of voogde word ten minste 5 skooldae voor ‘n dissiplinêre verhoor skriftelik

ingelig. Sou ouers/voogde verkies om nie ‘n verhoor by te woon nie, moet die

skool skriftelik in kennis gestel word.

Moontlike strawwe sluit in:

• Tydelike skorsing

• Gemeenskapswerke

• Verbeur eksamen bloktyd

• Verbeur voorregte, soos die bywoon van sosiale aktiwiteite

• Die proses tot permanente skorsing word begin

• Met ‘n tweede dissiplinêre verhoor word die saak reeds na die

Departement van Onderwys verwys

ACADEMIC TRANSGRESSION

A1 Homework not done 2

A2 Homework incomplete 1

A3 Books not in class 2

A4 Late for class 2

A5 Disruptive behaviour in class (teacher has to address the learner repeatedly) 4

A6 Unacceptable behaviour (damaging property in class/property of other

learners) 4

A7 Breaking a class rule 4

A8 Not completing a class assignment during class time 3

A9 Copying homework/lending books to others to copy homework 4

A10 Dishonesty during assessments (digital or otherwise) 10

A11 Portfolio assignment not handed in on time 3

A12 Not attending an academic or register period * 10

A13 Not attending a substitute class or assembly 3

A14 Truancy – leaving the school grounds without permission * 10

A15 School documents not given to parents (signed) 3

A16 Eating/chewing in class 1

A17 Doing another subject’s homework during lesson time 2

A18 Diary not at school 1

A19 Undisciplined behaviour during school hours 3

GENERAL TRANSGRESSIONS

B20 Coloured hair/dreadlocks (sent home to fix according to school rules) 3

B21 Hair too long/untidy/not shaven/nails too long/nail polish 3

B22 Littering (on school grounds and in class) 2

B23 Late for school/assembly (and refer to deputy principal) 2

B24 Incorrect school uniform at school or cultural events (see diary pg 10 & 11) 3

B25 Unacceptable behaviour towards other learners

(not as serious as in Category C) 3

B26 Disrespecting religious activities/unacceptable behaviour during assemblies 5

B27 Trespassing (on illegal ground) going through other’s bags/furniture

or property of staff 3

B28 Smoking – anywhere on school grounds or in school uniform while

not on school grounds * 10

B29 Smoking – present where others are smoking/have been smoking 5

B30 Cellphone visible/use during school hours or on premises (is confiscated).

R100 penalty fee after 7 days. * 10

B31 Inappropriate physical contact in school uniform 4

B32 Absent (without valid excuse) during school activities/sport meetings/

prize givings. 4

B33 Hiding other’s property 2

B34 Lying and dishonesty 5

B35 Physical fighting * 10

B36 Graffiti on tables, walls and any other school property 5

B37 Disrupting detention * 10

B38 Late for detention (more than 15 min, fewer than 20 min) 2

B39 Falsifying parent/educator signature 5

B40 Damage to property/vandalism/unauthorised use of fire extinguishers and

any other school property (preliminary investigation). Have to repair damage.* 10

B41 Traffic offence on school grounds/reckless driving * 10

B42 Incorrect clothing during sports meetings (sent home to dress correctly).

On away fixture the learner will not be allowed to participate 4

B43 Harsh language or swearing 4

B44 Unacceptable behaviour (like spitting) 10

B45 Unacceptable behaviour towards an adult (bad or insulting behaviour towards

a member of staff/parent or member of the public. * 10

B46 Unacceptable aggressive behaviour (slapping etc.) 6

* PARENTS ARE CONTACTED

SERIOUS OFFENCES

The following transgressions are deemed serious enough to result in an immediate

disciplinary hearing for detention

C47 Theft and unauthorised use of other’s property

C48 Fraud

C49 In possession of pornography (digital or otherwise, including cell phone messages

and pictures)

C50 Possession, threat or use of firearms/explosives/dangerous weapons (bomb threats

are directly referred to the Police)

C51 Indecent or sexual misconduct

C52 Possession or use of alcohol on school grounds/in public in school uniform or sport

clothes

C53 Negative, demeaning or intimidating information/pictures/images in electronic

format towards any person connected to Lydenburg High School (Facebook/Twitter

and others)

C54 Present where other learners are using/have been using alcohol in school uniform

C55 Diabolism / Satanism / Witchcraft

C56 Possession, trade supply and use of drugs / narcotics

C57 Present where other learners are using / have been using drugs in school uniform

C58 Harassment of any kind

C59 Assault

C60 Any conduct that damages the image and reputation of the school

C61 Repeated traffic offences on the school grounds / reckless driving

C62 Blackmailing / intimidation / racism / victimisation of any kind

C63 Gang-related activities

C64 Physical fighting

C65 Dishonest during test/exam.

DETENTION

FRIDAYS FROM 14:15 – 16:15 in school uniform

CRIMINAL OFFENCES / OFFENCES PUNISHABLE BY LAW

When a learner is accused or convicted of a criminal offence, a disciplinary

hearing will immediately be held and any punishment can be handed down that

may otherwise be handed down in accordance with this disciplinary code.

DISCIPLINARY CODE

10 Demerits – detention and parents are informed.

20 Demerits – detention and parents are asked to come to school .

30 Demerits – detention and parents are asked to come to school .

40 Demerits – detention and disciplinary hearing .

DISCIPLINARY HEARINGS

Any category “C” offence may lead to a disciplinary hearing and can lead to

permanent expulsion.

Parents/guardians are notified in writing no less than 5 school days prior to a

disciplinary hearing. Should parents/guardians choose not to attend a disciplinary

hearing, they must notify the school in writing.

Possible punishments include:

* Temporary suspension.

* Forfeiting personal cramming time during exams.

* Forfeiting privileges, like attending social functions at school.

* The process leading to permanent expulsion is set in motion.

* With a Governing Body disciplinary hearing, the matter is also referred to the

Department of Education.