Graad 10 – vakkeuses

 

‘N gids vir Graad 9 – leerders en ouers

 

2017

 

Van ons eie graad 9’s van 2017 (2016) in gr 8  wat deur raam, na hul toekoms kyk in skooldrag. Verteenwoordigend t.o.v. ras.

 

Verantwoordelike vakkeuses vir Graad 10 is belangrik.

 

Dit is baie teleurstellend wanneer Graad 12-leerders en hulle ouers besef dat hulle vakke wat die leerders geneem het hulle nie toelaat om vir hulle gekose studierigting aansoek te doen nie. Dit gebeur selfs dat hulle die regte vakke gekies het, maar nie aan die minimum toelatingvereistes voldoen nie.

 

Twee redes vir hoe uitsakkings is die volgende:

 

 1. Leerders kies die verkeerde program.
 2. Leerders maak nie seker dat hulle Graad 10-vakkeuses met hulle gekose program ooreenstem nie.

 

Ten einde enige gapings te oorbrug, stel hierdie brosjure Graad 9-leerders

In staat om goeie vakkeuses vir Graad 10 te maak wat vir hulle toegang tot ’n verskeidenheid programme sal bied. Leerders het ‘n belangrike verantwoordelikheid in dierdie opsig omdat oningeligte besluite oor vakkeuses hulle toekomstige loopbaanbeplanning kan benadeel. Leerders hoef nie te bekommer nie, want hulle kan moontlikhede saam met hulle ouers en opvoeders beplan en oorweeg om te bepaal watter opwindende loopbaan hulle sal wil volg en watter vakke hulle in Graad 10 sal benodig om daardie droom te bewaarheid.

 

Stappe om te volg

 

Stap 1

 

Versameling inligting oor moontlike beroepsgeleenthede

 

Hierdie stap id dikwels die moeilikste en die een wat ouers en leerders moedeloos maak, veral as leerders werklik nie weet wat hulle eendag wil word nie. Die doel met hierdie stap om te besluit oor ‘n spesifieke beroep nie, maar eerder oor ‘n bree beroepsbebelangstellingsveld, bv. gesondheidswetenskappe, sosiale wetenskappe, natuurwetenskappe, ingenieurswese, ens.

 

Dit is daarom nodig dat leerders self soveel as moontlik inligting moet inwin oor sodanige moontlikhede beroepsbelangstellingsvelde wat by hulle eie belangstellings en persoonlikhede sal pas. Ouers kan hier ‘n groot rol speel en baie help omdat hulle meer weet van die eise wat spesifieke beroep stel. Dit is belangrik dat leerders ondersteun en begelei moet word met advies om sover as moonlik uiteindelik hul EIE keuse te maak. Sodoende word die leerders se selfbeeld ontwikkel en neem hulle eienaarskap van hul besluite.

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

Daar is verskeie bronne waarin meer inligting oor beroepsbelangstellingsvelde gekry kan word. Een sodanige bron wat aanbeveel word, is die webwerf van PACe Careers. Leerders kan die volgende stappe volg:

 

 • Gaan na www.pacecareers.com
 • Klik op “Services”.
 • Beweeg af en klik dan op “Get career guidance” en dan op “Start questionnaire”.
 • Registeer om die vraelys te voltooi. Dit bestaan uit 105 eenvoudige stellings waarop die leerders slegs “Ja” of “Nee” moet antwoord.
 • Sodra die laaste vraag beantwoord word, word ‘n profiel van die leerder se beroepsbelangstellingsvelde vertoon waar baie duidelik aangedui word watter belangstellingsvelde die sterkste is.
 • Reg langs elke belangstellingsveld is daar ‘n skakel waarop geklik kan word en wat dan ‘n lys gee van alle moontlike beroepe binne die betrokke belangstellingsveld.
 • Indien daar dan op ‘n spesifiekde beroep geklik word, kry die leerder detail inligting in verband met die beroep. Dit sluit ‘n opsomming in oor wat die beroep behels, vakke wat vereis word en ook programme wat verband hou met sodanige beroep.

 

Dit word verder aanbeveel dat leerders tyd aan skaduwerk moet bestee. Sodoende kan leerders die werksomgewing ervaar wat ‘n kritieke aspek is wanneer ‘n besluit oor ‘n spesifieke beroep geneem moet word.

 

Stap 2

 

Neem kennis van die struktuur van die Nasionale Senior Sertifikaat (NSS)

 

Daar word van Graad 9-leerders verwag om minstens SEWE vakke in hul vak pakket vir Graad 10 in te sluit:

 

Vier verpligte vakke:

 

 • Huistaal
 • Eerste Addisionele Taal
 • Wiskunde of Wiskundige Geletterheid of Tegniese Wiskunde
 • Lewensoriëntering

 

Drie ander keusevakke uit ‘n lys van die erkende NSS 2–kredietvakke wat by die betrokke skool aangebied word.

 

‘N Lys van die skoolvakke waaruit ‘n leerder sal kan kies, sal deur die skool beskikbaar gestel word. Die verskeidenheid vakke wat aangebied kan word, sal bepaal word deur die beskikbare hulpbronne en toerusting by LHS.

 

Stap 3

 

Maak seker dat jy bewus is van die toelatingsvereistes om aan ‘n tersiêre instansie te studeer

 

Voorbeelde van tersiêre instansies sluit in universiteite, universiteite van tegnologie, kolleges vir verdere onderwys en opleiding (VOO)- en privaatkolleges. Daar is twee stelle toelatingvereistes waaraan voornemende studente uiteindelik met hul Graad 11- en/of Graad 12-uitslae sal moet voldoen om aan ‘n tersiêre instansie te studeer:

 

Toelatingsvereistes van die Departement van Onderwys.

Die statutêre minimum vereistes vir graadstudie is ‘n Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) met ‘n minimum prestasievlak van 4 (50-59%) in vier erkende NSS 20-kredietvakke uit die aangewese vaklys hieronder:

 

 • Rekeningkunde
 • Besighheidstudies
 • Ingenieursgrafika en ontwerp
 • Geografie
 • Tale (Afrikaans en Engels)
 • Lewenswetenskappe
 • Wiskundige Geletterheid
 • Wiskunde
 • Fisiese Wetenskap

 

Toelatingsvereistes van die verskillende tersiêre instansies

Hierdie toelatingsvereistes sluit fakulteitespesifieke toelatingsvereistes in. Let daarop dat die verskillende tersiêre instansies verskillende toelatingsvereistes sal hê. Vir die toelatingsvereistes wat deur die tersiêre instansies gestel word, besoek die betrokke instansie se webtuiste.

 

Stap 4

 

Neem ‘n belangrike besluit tussen Wiskunde en Wiskundige Geletterheid

 

Alle leerders is nie ewe lief vir Wiskunde nie en alle leerders is ook nie in dieselfde mate aangelê om die vak ewe goed te bemeester nie. Dit is onwaarskynlik dat leerders wat nie lief is Wiskunde nie en nie goed daarin presteer nie, ‘n studie- of beroepsrigting sal kies waar Wiskunde ‘n vereiste is Dit is egter ‘n realiteit dat Wiskunde ‘n vereiste vak is vir heelwat programme op tersiêre vlak en dat leerders wat nie Wiskunde neem die, daarom nie vir sodanige programme oorweeg sal word nie.

 

Leerders bemeester gewoonlik die inhoud van Wiskundige Geletterheid makliker as die inhoud van Wiskunde aangesien Wiskundige geletterdheid meer te make het met die praktiese aanwending van wiskundige beginsels en begrippe in die alledaagse lewe, bv. die berekening van oppervlaktes, volumes en omtrekke, die berekening van wins en verlies, die opstel van ‘b begroting ens.

 

Onthou dat ‘n slaagpunt in Wiskundige geletterdheid vir leerders beter is as ‘n druippunt in wiskunde

 

Dit behoort oor die uitganspunt te wees wanneer die leerder saam met sy ouer die keuse moet maak tussen hierdie twee vakke. Leerders en ouers word sterk aangemoedig om die aanbeveling van die skool end die Wiskunde-onderwyser in hierdie verband te oorweeg wanneer hierdie belangrike besluit geneem moet word.

 

Let ook daarop dat dit verseker nie die einde van die studie- of beroepspaadjie is vir ‘n leerder wat nie Wiskunde neem nie. Daar is talle studierigtings beskikbaar vir leerders wat Wiskundige Geletterheid as ‘n vak neem. Dit is ook ‘n feit dat hierdie leerders net so suksesvol in hul latere beroepe kan wees as hul kollegas wat Wiskunde as ‘n vak geneem het.

 

Stap 5

 

Besluit nou op ‘n veilige vakkeuse vir Graad 10

 

Die strukture van die NSS waarna in Stap 2 verwys is, stel Graad 10-leerders in staat om , afgesien van die kritiese en verpligte vakke, ook keusevakke te neem wat die leerder geniet en waarin leerders goed kan presteer om hulle gemiddelde punt op te skuif. Afgesien van goeie prestasies in die vakke wat vir spesifieke programme vereis word, is die gemiddelde persentasie wat leerders vir hul vakke saam behaal, baie belangrik om uiteindelik toegelaat te word vir programme by tersiêre instansies.

 

Stap 6

 

Vakke wat nie noodwendig universiteitstoelating gee nie, maar wat tot diploma of sertifikaat studies kan gee.

 

 • Toerisme
 • Gasvryheidstudies
 • Tegniese Fisiese Wetenskap
 • Rekenaartoepassindstegnologie(RTT)
 • Ontwerp
 • Siviel
 • Elektriese Tegnologie
 • Lewensoriëntering

 

Wat het jy nodig vir tersiêre studie?

What do you need for tertiary studies?

 

Slaag = Graad 12

Pass = Grade 12

Huistaal – slaag

Addisionele taal – slaag

Wisk./Geletterdheid – slaag

Lewensoriëntering – slaag

Home language – pass

Additional language – pass

Maths / Literacy – pass

Life orientation – pass

Sertifikaat kursus / Certificate course NSS NSS
Diploma kursus / Diploma Course NSS

40% + in 4 (20 krediet) vakke

NSS

40% + in 4 (20 credit) subjects

Graad Kursus / Degree Course NSS

50% + in 4 (20 krediet) vakke

NSS

40% + in 4 (20 credit) subjects