KRITERIA: AKADEMIESE KLEURE

CRITERIA: ACADEMIC COLOURS

Die PROMOSIEPUNTE word gebruik by die bepaling of ‘n leerling kwalifiseer.

The PROMOTION MARK is used to determine whether a learner qualifies.

 

MERIETE/ MERIT AWARDS:

Graad 8 & 9 6 A-Simbole of ‘n gemiddeld van 80%

6 A – Symbols or an average of 80%

Graad 10 4 A-Simbole of ‘n gemiddeld van 75%

4 A-Symbols or an average of 75%

Graad 11 4 A-Simbole of ‘n gemiddeld van 75%

4 A-Symbols or an average of 75%

Graad 12 4 A-Simbole of ‘n gemiddeld van 80%

4 A-Symbols or an average of 80%

 

PRESTASIEKLEURE / ACHIEVEMENT COLOURS

Graad 8 & 9 6 A-Simbole en ‘n gemiddeld van 80%

6 A-Symbols and an average of 80%

Graad 10 4 A-Simbole en ‘n gemiddeld van 75%

4 A-Symbols and an average

Graad 11 4 A-Simbole en ‘n gemiddeld van 75%

4 A-Symbols and an average of 75%

 

EREKLEURE / HONORARY COLOURS

Graad 8 & 9 7 A-Simbole en ‘n gemiddeld van 80%

7 A-Symbols and an average of 80%

Graad 10 4 A-Simbole en ‘n gemiddeld van 80%

4 A-Symbols and an average of 80%

Graad 11 4 A-Simbole en ‘n gemiddeld van 80%

4 A-Symbols and an average of 80%

Graad 12 4 A-Simbole en ‘n gemiddeld van 80%

4 A-Symbols and an average of 80%

 

‘n Agtste vak mag nie in aanmerking geneem word nie. Die gemiddeld word slegs op sewe vakke bereken.

An eighth subject may not be taken into consideration. The average is calculated on seven subjects only.

Indien ‘n leerling Ere-kleure, Prestasie-kleure of Merietekleure verbeur op grond van 79% wat in ‘n

spesifieke vak behaal is, sal:

• dit in heroorweging geneem word indien ‘n simbool te kort is.

• Alle gevalle sal deur die Hoof op meriete hanteer word, nadat dit onder sy aandag gebring is.

• Nuwe leerlinge sal op meriete behandel word, nadat punte van die vorige skool in aanmerking

geneem is.

In the case of a learner not obtaining Honorary Colours, Achievement Colours or a Merit Award due to a mark of 79% in a specific subject, the case will be reconsidered if it is only caused by one symbol. All cases will be handled on merit by the principal after being brought to his attention. New learners will also be handled on merit after marks from the previous school have been taken into consideration.

EREPENNING/HONORARY COIN

‘n Leerling moet vanaf Graad 8 tot Graad 12 elke jaar ‘n minimum van 65% behaal.

A learner must obtain a minimum of 65% from Grade 8 to Grade 12 every year.

ERE-ROL / HONORARY SCROLL:

7 A-Simbole aan die einde van Graad 12.

7 A-Symbols at the end of Grade 12.

VORDERINGS TOEKENNING / PROGRESS AWARD

Indien ‘n leerder se gemiddelde persentasie met meer as 10% toeneem, vanaf 1 kwartaal na volgende word hierdie toekenning gemaak.

Learner’s average percentage increases with more than 10% from 1 term to the next.