Jy moet kies!

 

 • Verpligte vak – keuse tussen wiskunde (Geletterdheid / Tegnies / Akademies)
 • Geletterdheid word in alle beroepe gebruik, maar slegs sekere beroepe vereis Wiskunde
 • Vir sekere Tegniese beroep is Tegniese Wiskunde voldoende.

 

 • Voorbeelde
  • Sjefs gebruik mates en gewigte wanneer hulle groot maaltye moet voorberei (Geletterdheid)
  • Bouers moet die afmetings van ‘n gebou kan uitwerk (Geletterheid)
  • Sielkundiges doen navorsing (Geletterheid)
  • Ingenieurs gerbuik komplekse wiskundige formules (Wiskunde)

 

You have to choose!

 

 • Compulsory subject – choosing between mathematics (Literacy / Technical / Academic)
 • Literacy is used in the workplace, but only certain professions require Mathematics
 • For certain technical profession Applied Mathematics enough.
 • Examples
  • Chefs use weights and measures when they bring meals to prepare (Literacy)
  • Builders must calculate the dimensions of a building (Literacy)
  • Psychologists do research (Literacy)
  • Engineers gerbuik complex mathematical formulas (Math)

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

Wat is die verskil?

 

Wiskunde

 

 • Probleemoplossing en abstrakte logika
 • Fokus op voorbereiding vir wetenskaplike studierigtings
 • Voorbeelde: Inegenieur, Rekenmeesters, Mediese en Landboukundige wetenskap

 

Wiskunde Geletterheid

 

 • Wiskundige vaardighede vir alledaagse gebruik
 • Voorbeelde:
  • Gewig en maat omskakelings
  • Uitwerk van ‘n begroting

 

What is the difference?

mathematics

 • Problem solving and abstract logic
 • Focus on preparation for scientific disciplines
 • Examples: Inegenieur, Accountants, Medical and Agricultural Sciences

Maths literacy

 • Mathematical skills for everyday use
 • Examples:
  • Weight and size conversions
  • Make up a budget

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

Wat is die regte keuse?

 

Kies Wiskunde as jou antwoord “Ja” is op die volgende vrae:

 

In Wiskunde …

 

 • Kry jy tans 50%+ in wiskunde
 • Sal jou prestasie goed genoeg wees om toelating te verleen vir die regting waarin jy wil studeer?
 • Vereis jou studierigting Wiskunde?

 

What is the right choice?

Choose Mathematics as your answer is “Yes” to the following questions:

In Mathematics …

 • you now get 50% + in mathematics
 • Will your performance be good enough to admit the direction where you want to study?
 • Requires you study mathematics?